จำนวนการเปิดอ่าน 161
คะแนนเอกสาร

บางกรณีจะใช้ wget แต่ดันติดเรื่อง Authentication ด้วย สามารถใช้คำสั่งดังนี้ได้ครับ

wget --http-user=USERNAME --http-password=PASSWORD http://WWW.DOMAIN.COM