จำนวนการเปิดอ่าน 125
คะแนนเอกสาร

การบันทึกค่า

ใช้คำสั่งนี้

AsyncStorage.setItem('@MYAPP:my_key', my_data);

การเรียกค่ากลับมาใช้งาน

ใช้คำสั่งแบบนี้

AsyncStorage.getItem('@MYAPP:my_key')
    .then((value) => {
        let my_data = value;
    });